Mnemosyne Image

Mnemosyne. Trumbull Stickney. 1902.

Photo by Nagesh Kamath.